Iskolatanács alapszabályzata

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Hlavná 299, Horné Saliby - Felsőszeli

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Hlavná 299, Horné Saliby – Felsőszeli v súlade s ustanoveniami § 9 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) schválila tento štatút, ktorým sa vo svojej činnosti spravuje. 

Článok I
Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Széchenyi István Alapiskola és Óvoda, Hlavná 299, Horné Saliby – Felsőszeli, 925 03 Horné Saliby.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok II
Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 2. Podľa § 24 ods. 16 zákona je funkčné obdobie rady školy štyri roky.
 3. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Článok III
Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
 2. Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 2 zákona. Rada školy navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa podľa § 4 ods. 4 zákona.
 3. Rada školy predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
 4. Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona.

Článok IV
Zloženie a spôsob voľby členov rady školy

 1. Rada školy sa skladá z 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ školy.

 

 1. Členmi rady školy pri základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Horné Saliby, sú:
  • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy,
  • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy,
  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
  • traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov základnej školy,
  • jeden zvolený zástupca rodičov detí materskej školy,
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

 1. Voľby pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňujú tajným hlasovaním podľa § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. Spôsob voľby členov rady školy upravuje volebný poriadok rady školy.

 

 1. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

 

 1. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a ani jeho zástupca.

 

 1. Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

 

 1. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

 

 1. Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že treba doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne:
  • rodičia – doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
  • zamestnanci základnej a materskej školy,
  • delegovaný zástupca – požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena.

 

 1. Členstvo v rade školy zaniká:
  • uplynutím funkčného obdobia rady školy po uplynutí štyroch rokov,
  • vzdaním sa členstva,
  • ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy alebo jeho zástupcom,
  • skončením pracovno-právneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné,
  • ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  • ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
  • odvolaním zvoleného člena (pedagogického zamestnanca, nepedagogického zamestnanca a rodiča) podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z. Ak sa člen, ktorý je zvolený za pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov alebo rodičov, teda „volení“ členovia, bezdôvodne dlhodobo nezúčastňujú na zasadnutiach, oznámi predseda príslušnej skupine voličov túto skutočnosť, príslušná skupina rozhodne, či svojho zástupcu odvolá a zvolí iného. Predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi.
  • odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktoré ho do rady školy delegovali,
  • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  • smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

 

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje aj pri potvrdzovaní člena rady školy do funkcie riaditeľa školy.

Článok V
Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

 1. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.
 2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 3. Rada školy sa schádza podľa plánu práce a zasadnutí na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy.
 4. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 5. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.
 6. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu. Prílohou zápisnice je prezenčná listina. Kópiu zápisnice rada školy poskytne zriaďovateľovi.

Článok VI
Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen má právo:
  • voliť a byť volený do funkcie predsedu,
  • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,
  • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré budú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy.
  • predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety alebo materiály.
 2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
 3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok VII
Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene a z jej poverenia. Rozhoduje spoločne s ostatnými členmi o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu, alebo ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu.
 4. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie. Ak je potrebné do štatútu doplniť nové ustanovenia, predseda ich predloží rade školy na schválenie ako dodatok k štatútu. Dodatok sa schvaľuje prevažnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.  
 5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 6. Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiadajú tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca a predloží ju rade školy na schválenie.
 8. Výročná správa obsahuje:
  • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
  • zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  • ďalšie údaje určené radou školy.

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.

Článok VIII
Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie:
  • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
  • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 
  • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  • návrh rozpočtu,
  • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona
  • správu o výsledkoch hospodárenia školy, 
  • koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
  • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • plnenie požiadaviek obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu.

Článok IX
Hospodárenie rady školy

 1. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok. Na zasadnutia využíva priestory vymedzené riaditeľom školy alebo zriaďovateľom školy.

 

Čl. X
Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy dňa 19.10.2022.
Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.

V Horných Salibách

 

Dátum schválenia: 19.10.2022                                              ........................................................
                                                                                                      Podpis predsedu rady školy